Bizden Haberler

Önce İşgüvenliği

İNŞAATLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İnşaatlarda iş sağlığı ve güvenliği planlama aşamasında başlamalı ve sağlık ve güvenlik koordinatörü atanmalı iş güvenliği ve iş sağlığı sorumluları ile beraber sağlık güvenlik planı oluşturulmalıdır.

İnşaat ve yapı işlerinde planlama yapılması işin teknik açıdan projelendirilmesi, yönetimi, yürütümü ve planlanması aşamalarında pozisyonların görev ve yetkilerin belirlenmesi ve paylaştırılması gereklidir.

İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ne yapar;

Teorik ve pratik olarak iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi inşaat ve yapı işlerinde bireysel sözleşme veya ortak sağlık ve güvenlik birimi osgb ile dışa görevlendirme ile işveren veya işveren vekili ile yapılan ön durum değerlendirmesine göre tarih ve zaman saat/ay mutabakatı yapılır. Belirtilen zaman ve saatlerde yapı işinin yapıldığı şantiye sahasında olunur.

İş güvenliği uzmanı (igu) ve işyeri hekimi (iyh) saha denetimi ve gözetimi için önceden hazırladığı inşaat işlerinde cheklist ile veya bir not defteri ile şantiyede gözlemlerini ve denetimlerini not eder.

İş güvenliği uzmanı İGU ve İYH şantiyede ;

1) Giriş-çıkışların kontrollü olup olmadığına,
2) Şantiye sahasının konum ve konuşlanmasına,
3) Şantiyedeki bina ve eklentilerin tertip ve düzenine,
4) Şantiyede çalışanların yattığı , yemek yediği , WC , duş ve lavaboların düzen ve hijyenine bakılmalıdır.
5) Şantiyede iş güvenliği uzmanı kendisine refakat edecek idari ofis personelinden yetkili bir kişi ile işveren veya işveren vekili ile görüşerek saha denetim ve gözetimlerine iş akış planı dahlinde yapı işinin herhangi bir aşamasında olabilir planlayarak yapılır.
6) İş güvenliği uzmanı İGU yıllık çalışma planını ve yıllık eğitim planını işveren veya işveren vekilinin onayına sunar.
7) İşyeri hekimi yıllık çalışma planın ve yıllık eğitim planını işveren veya işveren vekilinin onayına sunar.
8) Önce plan yapılır plan doğrultusun iş akışına göre ( isg ) iş sağlığı ve güvenliği denetimleri ve sağlık gözetimi yapılır.

Yapı işlerinde, inşaat işlerinde iş sağlığı ve güvenliği için takip edilmesi gereken evraklar vardır.

1) Makine envanteri,
2) Alet – edevat envanteri,
3) Malzeme envanteri ve malzeme güvenlik bilgi formları (MGBF),
4) Bakım kayıtları,
5) Periyodik kontrol raporları ve formları,
6) Sağlık gözetim ve denetim raporları,
7) Çalışanların sağlık tetkik , tahlil ve aşı kayıtları
8) Risk analizi ve değerlendirme raporu
9) Acil durum eylem planı
10) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitim tutanakları, formları ve sertifikaları
11) Çalışanların mesleki eğitim sertifikası
12) Çalışanların usta-kalfalık mesleki yeterlilik sertifikaları
13) Çalışanlara verilecek ( tool – box talk ) işbaşı konuşmaları eğitim formları
14) Kişisel koruyucu donanım ( KKD ) zimmet tutanak ve formları
15) Talimatlar
16) Çalışma izin kayıtları ve formları
17) İş akış planı
18) Saha denetim ve gözetim raporlamaları

İş güvenliği uzmanı ( igu ) yapı işlerinde , inşaat işlerinde şantiye sahasını gezerken saha denetimi ve gözetimi yaparken şunlara azami dikkat etmelidir.

1) Şantiye sahasının yerleşimi
2) Şantiye sahasının tertip , düzen temizlik ve hijyen durumu
3) Şantiye sahasında idari ve destek birimlerinin bina ve eklentilerinin konuşlanmasının mevzuat ve teknik gerekliliklere uygunluğu
4) Şantiye sahasında araç ve yaya yolları durumu ve uygunluğu
5) Şantiye Sahasının ve çevresinin güvenliği ve çevre mevzuatına göre uygunluğu
6) Şantiye sahasında çalışanların iş yapış şekli çalışma tarzının talimatlara ve iş güvenliğine uygunluğu
7) Şantiye sahasında iş makinalarının iş güvenliği yönünden makina-çalışan uyumu ve uygunluğu
8) Şantiye sahasında olması gereken (ışıklı–ışıksız) işaretleme ikaz ve uyarı tabela uyumu ve uygunluğu
9) Şantiye sahasında caraskal asansör vinç v.b kaldırma araçlarının iş sağlığı ve güvenliği açısından çalışan-makine uyumu ,periyodik kontrolleri yapılmasının takibi ve uygunluğu
10) Şantiye sahasında elektrikli aletler , makinaların periyodik kontrollerin ve makine-çalışan uyumu uygunluğu
11) Şantiye sahasında Bina ve yapı yol ve köprü işlerinde kullanılacak iskelelerin iş güvenliği yönü ile ve mevzuata göre güvenli iskele uygunluğu
12) Şantiye sahasında yapılacak olan veya yapılan kazıların şev- iksa yönünden iş güvenliği ve sağlığı ve mevzuat durumuna göre güvenlik kriterlerine uygunluğu
13) Şantiye sahasında asansör , zemin , şaft , merdiven boşluklarının düşmeye karşı önleyici tedbirler alınmasını sağlamak ve iş güvenliği ve mevzuata göre uygunluğu
14) Yapı işlerinde inşaatlarda pencere ve balkonlarda düşmeye karşı önleyici tedbirler alınmasını sağlamak ve iş güvenliği ve mevzuata göre uygunluğu
15) Yapı işlerinde inşaatlarda yüksekte çalışma işlerinde düşmeye karşı toplu koruma önlemlerini aldırmak bunun ile beraber uygun ( KKD ) kişisel koruyucu donanımlar ile çalışanların çalışma şeklini ve düzeni ve talimatlara uygunluğu
16) Yapı işlerinde inşaatlarda yüksekten malzeme ve insan düşmesine karşı güvenlik ve yakalama ağları , yatay ve dikey yaşam hatları ve paraşüt tipi emniyet kemeri düşmelere karşı var mı var ise iş güvenliği ve sağlığı açısından ve mevzuata göre uygunluğu
17) Yapı işerinde inşaatlarda yüksekte çalışma , dar ve kapalı alanlarda çalışma yapılıyor ise çalışma iş izin ve denetim ve gözetim talimatları uygulanıyor mu iş güvenliği ve iş sağlığı açısından ve mevzuata göre uygunluğu

İş güvenliği uzmanı (İGU) ve İşyeri hekimi (İYH) ve gerekli ise Diğer sağlık personeli ( DSP ) ‘’çok tehlikeli işyerlerinde 10 çalışan ve üstünde mevzuata göre gereklidir’’ ile beraber işveren veya işveren vekili ve işveren tarafından atanan iş güvenliği sorumlusu , sağlık güvenlik koordinatörü nezaretinde ve bilgisinde yukardaki yazılı maddelerin ışığında iş güvenliği ve iş sağlığı açısından iş güvenlik uzmanı ve işyeri hekimi ile beraber yapılan ve yapılacak incelemeler saha denetim ve gözetimlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden işyerinde öngördükleri tehlike ve riskleri rapor halinde işveren veya işveren vekili ile rapor halinde paylaşırlar.

Acil ve yakın ölüm tehlikesi öngörülen tehlike ve riskleri düzeltilmesi yönündeki tespitlerini onaylı tespit ve öneri defterine yazarlar.

Tespit ve öneri defteri ne yazılmış olan her şey işveren veya işveren vekiline tebliğ edilmiş sayılır.
İşin bir bölümünü veya tamamını, tehlike ortadan kalkıncaya kadar veya kabul edilebilir risk seviyesine düşene kadar durdurulmasın isteyebilirler.

Yapı işlerinde inşaatlarda risk değerlendirme ekibi kurulurken şantiye sahasında bizzat tehlikeleri ve riskleri tespitinde ; tecrübeli çalışan , ustabaşı , formen , şantiye şefi , çalışan temsilcisi v.b. destek elemanlarından en az bir kişi seçilmelidir.

Yapı işlerinde inşaat işlerinde orta veya küçük ölçekli şantiyelerde özellikle bir sene içinde veya daha kısa sürelerde tüm işler bitirildiği iş planlarında çalışanların tümüne yılda bir onaltı saat zorunlu iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri aldırılmalı ve bu eğitimler ölçme ve değerlendirme usulüne göre sınavla değerlendirilmeli başarılı olanlara sertifikaları verilmelidir.
Yapı işlerinde ve inşaat işlerinde iş kazaları nın sıklığı ve fazla olması inkar edilemez bir geçektir. Yapı işlerinde ve inşaatlarda ölümlü , yaralanmalı , iş günü ve iş gücü kayıplı iş kazalarından ve ramak kala olay vakalarından sonra iş güvenliği ve sağlığı yönünden gerekli eğitimler tekrarlanmalıdır. Yapı işlerinde ve inşaat işlerinde iş kazalarının sıklığı ve oranında azalma çalışanların iş güvenliği yönünden eğitimleri ile meslek hastalıklarının çokluğundaki azalma ise iş sağlığı yönünden verilecek eğitimler ile olabilecektir.